Besøk magiske Fokstumyra

Fokstumyra er et riktig og variert myrområde, med et stort biologisk mangfold:
I 1911 ble 52 plantearter fredet på Fokstumyra, som den første plantefredningen i Norge.
I 1923 ble ca. 7,5 km2 av Fokstumyra fredet som den første større naturfredningen i Norge.
I 1969 fikk Fokstumyra status som naturreservat.
I 2002 ble Fokstumyra utnevnt til Ramsarområde (internasjonalt viktig våtmark og fugleområde) og utvidet til 18 km2.
Verneforskriftene sier at formålet med vernet er å bevare:
- Et stort og meget variert myr- og våtmarksområde, med omkringliggende hei og skog, og med et meget rikt og variert fugleliv av særlig viktighet for hekkende og trekkende våtmarksfugl, samtidig som området har stor variasjon i myrtyper og myr- og våtmarksvegetasjon.
- Et kvartærgeologisk meget viktig område med formelementer av stor betydning for forskning, undervisning og landskap.

Beliggenhet

Fokstumyra ligger 940-960 moh. og strekker seg ca. 1 mil fra vest for Fokstugu gard og nordover til Vålåsjø. Bergarten i myra er næringsfattig trondhjemitt, mens området rundt er dominert av fyllitt og glimmerskifer som forvitrer lett og gir næringsrik jord. Karakteristisk for Fokstumyra er store sammenhengende myrområder oppstykket av lavheier (rander), bjørkekoller, sumpskoger, tjern og med elvene Løken og Åe (Folle) rolig meandrerende gjennom landskapet mot Vålåsjøen. Området har innlandsklima med lite nedbør, men under vårflommen kan store arealer av myras sentrale deler være oversvømt.

Kvartærgeologi

Sørves i reservatet er det 5-6 store, langstrakte morenerygger, såkalte drumliner. Disse ryggene viser tydelig isens bevegelse for 8 000 - 10 000 år siden, og er helt spesielle for Sør-Norge.

Fugleliv

Mosaikken av forskjellige naturtyper som finnes på Fokstumyra, gir hekkebiotoper og livsbetingelser for en rekke fuglearter, både spesielle og mer vanlige fjellfugler.
Både individtetthet og artsmangfold er svært høyt, og av 162 observerte arter er 87 registrerte som hekkefugler. Av disse er 32 arter vannfugl. De vanligste du kan se er:

Ved vann:
Krikkand, stokkand, brunnakke, toppand, svømmesnipe, strandsnipe. Mindre vanlig er: Stjertand, knekkand, siland, bergand, havelle, sjøorre, svartand, skjeand og storlom.

På store, åpne og fuktige myrflater:
Trane, enkeltbekkasin, rødstilk, grønnstilk, heipiplerke, sivspurv, vipe og brushane, småspove.

På mindre myrer med tett vierkratt og enkelte trær:
Gluttsnipe, myrhauk, jordugle, blåstrupe, jernspurv, rødvingetrost, sivspurv, såerle, buskskvett, møller og måltrost.

På åpen hei:
Heilo og lappspurv.

I bjørkeskogen:
Bjørkefint, gråtrost, gjøk, rødstjkert, gråfluesnapper, gråsisik, lirype, dvergfalk og løvsanger.

Resten av området:
Tårnfalk, steinskevett.

Fredningsbestemmelser (utdrag)

For å ivareta verneformålet er det lagt noen begrensninger på ferdsel og bruk av Fokstumyra:

 I tidsrommet 1. mai til 1. august er det forbudt å ferdes i reservatet, unntatt på oppmerket sti fra Fokstugu gard. Vanlig ferdsel er tillatt langs Nysætervegen, men parkering av motorkjøretøy er forbudt langs denne.
Camping, hensetting av campingvogn, telting, oppsetting av kamuflasje-innretninger, bålbrenning og opplag av båt er forbudt.
Bruk av hest, sykkel, seilbrett og alle typer motorkjøretøy er forbudt.
Idrettsarrangementer, jaktprøver, guidede turer og annen form for organisert virksomhet er forbudt. Organisert virksomhet/guidede turer langs stien er likevel tillatt, men bør avtales med oppsynet på Fokstugu gard.
Fiske og sanking av bær og matsopp er tillatt utenom perioden med ferdselsforbud.
Alt dyreliv er fredet hele året mot enhver form for skade, ødeleggelse og forstyrrelse. Dette gjelder også hi, reir, egg og unger.
Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt. Hunder skal holdes i bånd. Det er gjort visse unntak for jakt på hjortevilt.
Vegetasjonen, også døde trær og busker, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Det er ikke tillatt å plukke blomster.
FORVALTNING OG OPPSYN

Forvaltningsmyndighet for Fokstumyra er Fylkesmannen i Oppland, mens Statens naturoppsyn er hovedansvarlig for oppsyn.